ALV 2016

Algemene Leden Vergadering / Jaarvergadering 2016

Hier kunt u de volgende documenten inzien die tijdens de algemene ledenvergadering op 28 november 2016 zijn besproken:
Verslag van de Algemene Ledenvergadering over het verenigingsjaar 2015-2016 op 28 november 2016
Verslag van de afdelingen dat tijdens de vergadering gepresenteerd werd
Verklaring van de kascontrolecommissie voor het verlenen van décharche door de ALV van de kascommissie 2016.

Het contributiereglement 2017 na aanpassing vanwege de besluiten tijdens de jaarvergadering.