ALV 2019

Algemene Leden Vergadering / Jaarvergadering 2019

Op deze pagina kunt u de documenten inzien die tijdens de algemene ledenvergadering op dinsdag 19 november 2019 zijn besproken:
Verslag van de Algemene Ledenvergadering over het verenigingsjaar 2018-2019 op 19 november 2019
Presentatie tijdens de vergadering
Verklaring kascommissie voor het verlenen van décharche door de ALV van de kascommissie 2019.

Het contributiereglement 2020 dat conform besluit tijdens de jaarvergadering inhoudelijk niet aangepast is voor 2020.