ALV 2018

Algemene Leden Vergadering / Jaarvergadering 2017

Hier kunt u de volgende documenten inzien die tijdens de algemene ledenvergadering op 15 november 2017 zijn besproken:
Verslag van de Algemene Ledenvergadering over het verenigingsjaar 2016-2017 op 15 november 2017
Presentatie ALV2017 van de afdelingen dat tijdens de vergadering gepresenteerd werd
Verslag kascontrole voor het verlenen van décharche door de ALV van de kascommissie 2017.

Het contributiereglement 2017 dat conform besluit tijdens de jaarvergadering niet aangepast is voor 2018.