ALV 2018

Algemene Leden Vergadering / Jaarvergadering 2018

Hier kunt u de volgende documenten inzien die tijdens de algemene ledenvergadering op 20 november 2018 zijn besproken:
Verslag van de Algemene Ledenvergadering over het verenigingsjaar 2017-2018 op 20 november 2018
Presentatie tijdens de vergadering
Verklaring kascommissie voor het verlenen van décharche door de ALV van de kascommissie 2018.

Het contributiereglement 2019 dat conform besluit tijdens de jaarvergadering inhoudelijk niet aangepast is voor 2019.